Polityka prywatności

Administrator, czyli podmiot decydujący o przetwarzaniu danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Biuro Podróży Interglobus Tour Sp.j. Tomasz Bloch, ul. Szczecińska 15b/8, 72-100 Goleniów. Biuro Obsługi Klienta al. Wojska Polskiego 184 C 71-256 Szczecin.
Administrator w dalszej części dokumentu nazywany jest Follow me!

Kontakt do administratora danych
Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Follow me!, możesz skontaktować się z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych, wykorzystując następujące dane kontaktowe:
Email: iod@followme.pl
Ul. Wendy 10A, 70-655 Szczecin

Źródło Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe możemy otrzymać od Ciebie, podczas zakładania Twojego konta przy zakupie biletu online, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail lub podczas rejestracji do naszego newslettera.

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe Follow me! przetwarza w następujących celach:
a) zakupu biletów na stronie internetowej www.followme.pl lub www.interglobus.pl oraz realizacji usługi przewozu wynikającej z zakupionych biletów,
b) zapewnienia obsługi Twojego konta,
c) obsługi Twoich zapytań i skarg, w tym rozwiązywania problemów technicznych;
e) umożliwienia Ci udziału w promocjach i konkursach organizowanych przez Follow me!;
f) analiz i badań sposobu korzystania przez Ciebie z usług świadczonych przez Follow me!;
g) prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych;
h) w celach marketingowych;
i) archiwalnych;
j) zapewnienia rozliczalności wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Źródło uprawnienia Follow me! do przetwarzania Twoich danych osobowych
Follow me! może przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych, w tym na podstawie art. 86 § 1 w zw. 70 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 74 ustawy o rachunkowości.

Spółka przetwarza też Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
• umożliwienia Ci udziału w promocjach organizowanych przez Follow me!,
• prowadzenie analiz i badań sposobu korzystania przez Ciebie z usług świadczonych przez Follow me! w celu polepszenia jakości tych usług i celności przekazywanych Ci informacji,
• chęć przedstawienia Ci informacji o charakterze marketingowym, które mogą Cię zainteresować,
• umożliwienie wykorzystania danych do prowadzenia postępowań sądowych lub administracyjnych, których Follow me! może być stroną;
• przechowanie Twoich danych dla celów archiwalnych;
• umożliwienie Follow me! rozliczenia się z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
Na podstawie Twojej zgody, Follow me! przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
• zapisywania danych w plikach cookies;
• gromadzenia danych ze stron www;
• organizacji konkursów.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie. Aby ją wycofać, prześlij mail na adres iod@followme.pl

Obowiązek lub brak obowiązku podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie danych osobowych (w zakresie danych oznaczonych gwiazdką w formularzu zgłoszeniowym) jest wymogiem ustanowionym przez Follow me! jako warunek zakupu biletu i realizacji usługi przewozu. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT dla firmy, Follow me! dodatkowo wymaga od nazwy danych firmy oraz nr NIP.
W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych
Zapewniamy, że możesz korzystać z wszystkich swoich praw wynikających z obowiązującego prawa. Możesz żądać od Follow me! między innymi dostępu, sprostowania lub nawet usunięcia Twoich danych ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Masz także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Follow me!, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Follow me! sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne Follow me!, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Follow me! są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Follow me! do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

Odbiorcy danych
Follow me! Nie przekazuje Twoich danych osobowych innym podmiotom do celów komercyjnych. Follow me! może udostępnić Twoje jednak dane osobowe podmiotom, które wspierają Follow me! w świadczeniu Ci usług, m.in. w zakresie systemu informatycznego niezbędnego do zakupu biletów i świadczenia usługi przewozowej oraz wysyłki newslettera.
W wyjątkowych przypadkach możemy być zmuszeni przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym, np. walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Dotyczy Biletów w sieci Eventim.de – informujemy, że jeśli dokonujesz zakupu biletów na koncerty i wydarzenia za pomocą wtyczki Eventim.de, która  jest wbudowana w naszą stronę, nie wchodzimy w posiadanie Twoich danych osobowych. Administratorem Twoich danych jest wówczas EVENTIM. Polityka prywatności i zasady przetwarzania danych Eventim znajdują się na stronie Eventim.de

Okres przechowywania danych
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas realizacji usługi, a także – po jej zakończeniu – przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy. Ponadto, Follow me! przechowuje Twoje dane dla celów:
• zakładania i zarządzanie (obsługa) Twoim kontem w czasie istnienia Twojego konta
• podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe;
• marketingowych przez czas nieokreślony, jednak nie dłużej niż do wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub cofnięcia zgody;
• prowadzenia postępowań sądowych lub administracyjnych przez okres trwania takich postępowań;
• • rozliczalności przez okres, w którym Follow me! zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
Przekazywanie danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC oraz Mailchimp w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie danych
Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników Ciebie dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twojej sytuacji ekonomicznej, wiarygodności, zachowania oraz lokalizacji.
Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Ciebie danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie

 

Regulamin przejazdów Follow me! dostępny jest na stronie https://www.interglobus.pl/regulamin.html